Generalforsamling 2022

Referat fra generalforsamlingen 24. marts 2022

Referat fra generalforsamling torsdag den 24. marts 2022 kl. 19 i Grønbrohallens Cafeteria, Grønbrovej 1, 4262 Sandved.

Der var tilmeldt 43 til generalforsamlingen, men på dagen kom et par afbud.

Holger Hansen valgtes til dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Formanden aflagde årsberetning for 2021. Beretningen er trykt i årsskriftet for 2022, side 139-140. Endvidere nævnte formanden, at der i 2022 indtil nu har været ét arrangement, nemlig foredrag den 22. februar med Palle Birk Hansen om Birgitte Gøye. Her var cirka 45 deltagere.
Årsberetningen blev godkendt.

Kassereren gennemgik årsopgørelse for 2021. Denne er aftrykt i årbogen for 2022, side 141. Foreningens beholdning pr. 31. december 2021 er 74.986 kroner Aktuelt er der 178 medlemmer. Årsopgørelsen blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om kontingent på 160 kroner for 2023 blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Karen Bjerre, Vagn H. Pedersen og Bertel Hansen blev genvalgt uden modkandidater. Karsten Køhler-Nielsen blev nyvalgt til bestyrelsen uden modkandidater. Alle 4 er valgt for en 2-årig periode. Claus de Neergaard blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.

Valg af revisor og revisorsuppleant: Erling Nielsen blev valgt som revisor og Stan Rasmussen som revisorsuppleant, begge uden modkandidater.

Under eventuelt takkede formanden Jan Jørgensen for mange års indsats i bestyrelsen og i redaktionsudvalget.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen klokken 19.25 og takkede for god ro og orden.

Herefter blev årsskriftet for 2022 kort gennemgået og udleveret til de tilstedeværende medlemmer.

Efter kaffe og kringle, holdt Bertel Hansen et billedforedrag om ”De plessenske Skoler”.

Referent Carsten Egø Nielsen.

Nyeste kommentarer

07.10 | 18:02

Jeg holder et foredrag på Fuglebjerg Bibliotek den 18/10 om min ny...

12.08 | 07:45

Willy Nygaard har fået svar pr. email.

11.08 | 18:32

Tak for en flot rundtur, i Fuglebjerg, her til aften. Er det muligt at få e...

06.06 | 14:18

Jeg er som barn kommet på Fuglebjerg Kro. Det er godt nok mange år sid...